Ogłoszenia i komunikaty

          

 

 

 

 

 

28.12.2018

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Dąbrowy Tarnowskiej podjęła uchwałę o ustaleniu dopłat do ceny oczyszczania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2019, na dotychczasowym poziomie. Analogiczną decyzję podjęła Rada Miasta Żabna w sprawie dopłat do ceny dostarczania wody na terenie Gminy Żabno. W związku z powyższym ceny wody i ścieków na terenach gmin obsługiwanych przez RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Spółkę z o.o. tj. Dąbrowy Tarnowskiej, Olesna, części Żabna i części Gręboszowa pozostają w roku 2019 na dotychczasowym poziomie (szczegóły w zakładce Informacje dla Klientów - Cenniki - woda i ścieki). 

 

18.12.2018

Rada Nadzorcza RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Spółki z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje że do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, został wybrany audytor: E-ACCOUNTING.PL Spółka z o.o. w Warszawie. Za udział w postępowaniu wszystkim oferentom, dziękujemy (dotyczy ogłoszenia z dnia 4 grudnia 2018 roku)

 

04.12.2018

Zaproszenie Rady Nadzorczej Spółki do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018

 

30.04.2018

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfy opłat za wodę i ścieki dla Klientów RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Spółki z o.o. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki opłaty te w kolejnym okresie taryfowym pozostają na dotychczasowym poziomie. Szczegółowe informacje o wysokości opłat, oraz dopłatach do cen uchwalonych przez poszczególne gminy, znajdują się w zakładce: Informacje dla Klientów - Cenniki - woda i ścieki. 

 

30.09.2017 

Film prezentujący efekt inwestycji: "Pierwszy etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie"  

     

08.10.2015

Przetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 1213/7, 1209, 1213/6, 1213/3 w miejscowości Żabno.

informacja o ogłoszeniu w BZP

SIWZ + załączniki

Kosztorys ślepy - 1a

Kosztorys ślepy - 1b

Kosztorys ślepy - 2

STWiOR

Projekt wykonawczy - 1

Projekt wykonawczy - 2

Pozwolenie na budowę

 

Odpowiedzi na pytania 1

Zestawienie stali

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedź na pytanie 3

Odpowiedzi na pytania 4

Sprostowanie do Odpowiedzi na pytania 1 - Pyt.1.

Odpowiedzi na pytania 5

Ujednolicony tekst Załącznika nr 5 do SIWZ 

Odpowiedzi na pytania 6

Odpowiedzi na pytania 7

Odpowiedzi na pytania 8

Sprostowanie do Odpowiedzi na pytania 8 - Pyt.5.

Odpowiedzi na pytania 9

Odpowiedzi na pytania 10

Odpowiedzi na pytania 11

Odpowiedzi na pytania 12

Odpowiedzi na pytania 13

Odpowiedzi na pytania 14

Odpowiedzi na pytania 15

Odpowiedzi na pytania 16

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, oraz w związku z realizowaną umową na dostawę wody i odprowadzanie ścieków informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Zazamcze 53

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w Rozporządzenia w celu wykonania przedmiotu umowy

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do realizacji umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, lub na potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, rozliczenia tychże usług tak poprzez czynności faktyczne związane z odczytami stanu poboru wody jak i prawne, w tym w dokumentach związanych z udokumentowaniem świadczonych usług (np. faktura, dokumenty rozliczeniowe, korespondencja), świadczenia usług serwisowych oraz w ewentualnych procedurach reklamacyjnych

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zaangażowane w realizację i rozliczenie umowy tj. firmy kurierskie, operator pocztowy, banki, jak również instytucje (gminy, związki gmin), których zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono współpracę

 7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje jak również nie będą podejmowane decyzje będące wynikiem profilowania

 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 11. Ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Administratorem: osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki w godzinach pracy Spółki, listownie wysyłając wiadomość na adres Spółki 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Zazamcze 53, lub też drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres email: rpwik_dt@poczta.okay.pl

 12. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich brak może skutkować odmową wykonania umowy

 13. Obecnie przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania)

 2. dane kontaktowe (adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu)

 3. status podatkowy (identyfikator podatkowy NIP, status podat­kowy)

 4. dane finansowe (dane rachun­ku bankowego).